13.10.12

METODE IBNU AL-ARABI DALAM KITAB TAFSIR “AHKAM AL-QURAN” DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE PENAFSIRAN KONTEMPORER

METODE IBNU AL-ARABI
DALAM KITAB TAFSIR “AHKAM AL-QURAN”
DAN HUBUNGANNYA DENGAN METODE PENAFSIRAN KONTEMPORER

Oleh: KH. Ahmad Zaki Mubarok, MA.

Abstraksi: Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan menjadi rujukan bagi para cendekiawan muslim dan ulama tafsir. Banyak hukum-hukum, pengajaran, kisah sejarah yang terkandung di dalam al-Quran yang mencakupi sebagai panduan hidup untuk seluruh manusia. Ketika mengulas permasalahan yang berkaitan dengan al-Quran sudah barang tentu hal tersebut berkait erat dengan bidang penafsiran dan penterjemahan al-Quran. Para ulama telah mengkaji ayat-ayat al-Quran dan menerangkan secara terperinci dari berbagai aspek yang di muat dalam kitab-kitab tafsir mereka. Salah satu dari ulama tafsir yang terkenal di masa perkembangan Islam ialah Ibnu al-Arabi. Beliau banyak menulis kitab yang berkaitan dengan penafsiran al-Quran antaranya kitab “Ahkam al-Quran”. Objektif kajian ini adalah untuk meneliti metode penafsiran al-Quran oleh Ibnu al-Arabi dan hubungannya dengan kaedah penafsiran kontemporer. Penulis juga akan menerangkan secara jelas metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi antaranya; pengaruh mazhab dalam penafsiran al-Quran, kaedah penukilan dari sumber primer (terdahulu) dan elemen-elemen lain yang berkaitan dengan kaedah penulisan dalam tafsirnya. Tulisan ini juga mencoba menghubungkan metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi dengan penafsiran kontemporer, begitu juga akan menjelaskan elemen-elemen yang diperlukan bagi para pentafsir di era moderen terutama kemahiran tentang metode penafsiran zaman dulu dan sekarang untuk mengantisipasi dari berlakunya penyelewengan dalam penafsiran al-Quran.

Biografi Ibnu Al-Arabi

Nama lengkap beliau adalah Muhamad bin Abdullah bin Muhamad Abdullah bin Ahmad bin al-Arabi al-Isbili al-Maliki. Dikenali juga sebagai Abu Bakar, ayahnya adalah seorang ulama fiqh yang terkenal. Ibnu al-Arabi memiliki kesamaan gelaran dengan Ibnu Arabi al–Sufi, namun begitu mereka berdua dibedakan dengan alif dan lam. Ibnu al-Arabi mempunyai alif dan lam yang dikenali sebagai ahli tafsir sedangkan Ibnu Arabi tanpa alif dan lam dikenal sebagai tokoh sufi. Beliau dilahirkan pada tahun 468 Hijriyah dalam keluarga yang yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu pengetahuan, beliau dibesarkan dalam suasana keilmuan, maka oleh itu, tidaklah heran kalau beliau mempunyai keperibadian yang mulia serta pengetahuan yang tinggi sehingga menjadi salah seorang ulama besear ketika itu. Beliau merupakan seorang yang senang dengan ilmu, diantara bidang ilmu yang beliau tekuni antara lain; ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir, ilmu bacaan al-Quran, hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Beliau belajar kepada banyak guru di antara guru-guru beliau adalah Abu Bakar Tartus, al-Tobari dan lain-lain, sedangkan diantara murid-murid beliau adalah Qadi al-Yad, Qadi Abu Hasan dan banyak lagi yang lainnya. Beliau banyak mengarang kitab di antaranya; kitab Ahkam al-Quran, kitab Masalik fi Sarah Muwata Malik, kitab Qanun fi Tafsir al-Quran dan sebagainya. Beliau meninggal dunia di kota Udwah dan di makamkan di desa Pas pada tahun 543 Hijriyah pada waktu itu beliau berusia 75 tahun.

Pengenalan Kitab Ahkam Al-Quran

Kitab Ahkam al-Quran ini merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Ibnu al-Arabi, kitab ini merupakan kitab tafsir ayat-ayat hukum yang dijadikan rujukan dalam mazhab Maliki . Dalam kitab tersebut membahaskan penafsiran dengan mengupas semua surah-surah yang terdapat dalam al-Quran akan tetapi hanya menerangkan secara terperinci ayat-ayat hukum saja. Kaedah yang digunakan adalah dengan menyebut nama surah, kemudian menyebutkan jumlah ayat yang mengandungi ayat hukum dan seterusnya menerangkannya satu persatu, sebagai contoh: dalam penafsiran surah al-Fatihah ayat pertama terdapat dua masalah hukum, pertama yaitu firman Allah Bismillah… kemudian menyebutkan pendapat ulama dan dalil-dalil mereka kedua: menerangkan hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan Bismillah. Ayat kedua ada 5 masalah hukum dan seterusnya sampai selesai tafsiran semua ayat-ayat dalam suatu surah .

Metode Ibnu Al-Arabi Dalam Kitabnya “Ahkam Al-Quran”

Bagian Pertama: Metode Penggunaan Atau Pengaruh Mazhab

Pengaruh mazhab dalam proses penafsiran ayat-ayat hukum merupakan salah satu perkara yang perlu diperhatikan karena itu melibatkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat antara empat mazhab yang masyhur. Tulisan ini akan menjelaskan mazhab yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi ketika menyusun penafsiran tentang ayat-ayat hukum dan sejauh manakah pengaruh beliau terhadap mazhab Maliki dalam penafsiran ayat-ayat hukum.
Penelitian dan kajian telah dibuat terhadap kitab Ahkam al-Quran dan penulis mendapati bahwa Ibnu al-Arabi telah berpegang teguh dengan mazhab Maliki secara jelas dan terang, ketika menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Terdapat beberapa petunjuk yang menunjukkan beliau banyak terpengaruh dan berpegang dengan mazhabnya yang dapat ditemukan dalam kitab tafsirnya, contoh masalah tersebut dapat dilihat dalam kitabnya mengenai hukum membaca Bismillah dalam solat, beliau memilih mazhab Maliki yang mengatakan bacaan Bismillah dalam solat tidak wajib, kemudian memberikan argument yang menguatkan pendapat tersebut . Di samping itu juga, banyak pendapat-pendapat beliau yang mempertahankan dan mendukung mazhabnya secara terang-terang atau secara sindiran baik dalam aspek ilmu, fiqh, dan sebagainya. Beliau juga akan memilih pendapat mazhabnya sekiranya terdapat perselisihan pendapat diantara ulama tentang suatu masalah .
Namun begitu, beliau tidak sampai ke tahap yang melampaui batas atau fanatik yang terlalu tinggi dari kalangan ulama-ulama dan mujtahid-mujtahid mazhab Maliki. terkadang beliau juga menerima pendapat yang bertentangan dengan mazhabnya sekiranya pendapat itu lebih tepat dan sesuai diamalkan serta dikuatkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang empiris dari nas al-Quran atau Sunnah, contohnya pembacaan Amiin bagi ma’mum dalam solat yang imamnya tidak terdengar bacaan Amiinnya, dalam masalah ini beliau berbeda dengan pendapat Imam Malik .
Kesimpulannya, tidak ditemukan secara khusus yang memastikan kefanatikanan Ibnu al-Arabi terhadap mazhabnya dalam kitab tafsirnya secara jelas, begitu juga dari segi kecenderungan beliau dalam menerima pendapat mazhab-mazhab yang lain. Apa yang dapat diketaui adalah, Ibnu al-Arabi sangat terpengaruh dengan mazhabnya dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum, tetapi ada kalanya beliau menerima pendapat mazhab lain yang dianggap lebih tepat dan sesuai untuk diamalkan.Bagian Kedua: Pengaruh Dengan Metode Penafsiran Terdahulu

Jika dilihat secara umumnya Ibnu al-Arabi banyak mengunakan kaedah sendiri dalam menafsirkan ayat-ayat hukum yang terdapat didalam al-Quran. Namun begitu, beliau juga tidak terlepas dari merujuk atau mengunakan kaedah ulama-ulama tafsir yang terdahulu dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Di antara rujukan-rujukan dan metode-metode yang telah digunakan oleh Ibnu al-Arabi adalah seperti berikut :

1. Metode Tafsir Imam Al-Tobari

Imam al-Tobari merupakan ulama tafsir yang terkenal, beliau dilahirkan sebelum Ibnu al-Arabi dilahirkan. Tidaklah heran kalau Ibnu al-Arabi merujuk dan menggunakan kaedah yang digunakan oleh al-Tobari dalam menafsirkan al-Quran. Sebagai contoh kaedah yang digunakan oleh Imam al-Tobari dalam kitabnya “ Jami’ al- Bayan an Takwil ayi al-Quran”, secara dasarnya Ibnu al-Arabi telah menjadikan tafsir Imam al-Tobari sebagai sumber rujukannya. Adakalanya beliau mengikuti sebagian dari metode yang digunakan oleh Imam al-Tobari atau sebaliknya. Pada kebiasaannya Ibnu al-Arabi mendukung pendapat Imam al-Tobari yang berpegang dengan al-Quran dan as-Sunnah ketika menerangkan atau menafsirkan suatu ayat hukum . Namun begitu, kadang-kadang mereka berbeda pendapat dari segi cara penyampaian, penggunaan bahasa, pembahagian bab dan penjelasan makna dari suatu perkataan dalam ayat al-Quran. Contohnya, Imam al-Tobari mementingkan penjelasan makna suatu kalimat secara terperinci dan hanya menjelaskan masalah-masalah perselisihan pendapat serta hukum-hukum fiqh secara umum, sedangkan Ibnu al-Arabi mengutamakan penjabaran secara terperinci terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh dari menerangkan makna suatu kalimat yang terdapat pada ayat al-Quran.

2. Metode Tafsir Imam Al-Jassos

Imam al-Jassos merupakan ulama tafsir yang terkenal dalam mazhab Hanafi dengan kitab tafsirnya yang berjudaul Ahkam al-Quran, nama kitab tafsirnya ini sama dengan kitab Ibnu al-Arabi, walaupun nama kitab mereka sama tetapi tidak semestinya metode yang digunakan juga sama. Dari segi persamaan penggunaan metode, Ibnu al-Arabi dan al-Jassos sama-sama membincangkan tentang ayat-ayat hukum, masalah perselisihan pendapat dan berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah . Adapun dari aspek perbedaan penggunaan metode pula, mereka berbeda dari segi susunan bab, gaya bahasa dan susunan surah, contohnya al-Jassos memulakan tafsirannya dari Bassmalah, kemudian al-Fatihah dan berakhir dengan surah al-Falaq, sedangkan Ibnu al-Arabi memulakan tafsirannya dari Bassmalah dan berakhir dengan surah al-Falaq dan al-Nas sekaligus, al-Jassos dalam menafsirkan suatu ayat beliau selalu menyebutkan periwayatan sanad.

Kesimpulannya, secara umumnya terdapat persamaan metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi dengan metode-metode ulama-ulama tafsir sebelumnya, namun begitu terdapat juga perbedaan metode di antara mereka terutama cara penyususnan kitab dan surah, penerangan dalam ayat hukum serta masalah-masalah yang terdapat perselisihan pendapat dikalangan ulama.

Bagian Ketiga: Nukilan Dari Kitab Tafsir Yang Terdahulu

Dalam bagian kedua penulis telah menerangkan secara jelas perihal metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi dengan metode-metode penafsiran yang terdahulu. sedangkan bagian ketiga ini penulis akan memaparkan sejauh mana Ibnu al-Arabi merujuk kepada tafsir-tafsir sebelumnya kemudian membuat nukilan darinya. Diantara tafsir-tafsir yang menjadi rujukan dan nukilan beliau adalah seperti berikut:
1- Tafsir Imam Al-Tobari (Jamik Al-Bayan An Takwil Ayi Al-Quran)

Ibnu al-Arabi telah mengunakan tafsir ini sebagai rujukannya dan sumber nukilannya. Terdapat beberapa perkara yang menjadi rujukan beliau terdapat di dalam tafsir Imam al-Tobari sama ada menerima pandangannya secara langsung atau menolaknya dengan cara menegurnya atau menafikannya .
Pada kebiasaanya Ibnu al-Arabi membuat nukilan dari kitab Imam al-Tobari secara langsung tanpa soal jawab seperti penggunaan tafsir bi al-Ma’tsur dan sebagainya, tetapi terdapat perbedaan dari segi cara nukilan yang mana Imam al-Tobari ada menyebut sanad dalam kitab tafsirnya manakala Ibnu al-Arabi melakukan sebaliknya. Disamping itu juga, Ibnu al-Arabi ada membuat nukilan dari Imam al-Tobari seperti cara penggunaan tatabahasa dan penyelesaian masalah hukum. Beliau juga akan menerima pandangan Iman al-Tobari sekiranya terdapat masalah tersebut sesuai dengan tafsirannya dan pendapatnya .
Kesimpulannya, Ibnu al-Arabi cukup berhati-hati ketika merujuk kepada tafsir al-Tobari dan membuat nukilan darinya. Penulis juga mendapati Ibnu al-Arabi kadang-kadang mendukung pendapat Imam al-Tobari dan membuat nukilan darinya dan ada juga mengkritik pendapatnya. Disamping itu juga, terdapat perbedaan antara mereka dari segi cara penafsiran yaitu Ibnu al-Arabi tidak menyebut sanad dalam kitab tafsirnya sedangkan al-Tobari melakukan sebaliknya. Manakala dari segi jumlah nukilan yang diambil oleh Ibnu al-Arabi, perkara ini perlulah dikaji dengan terperinci, namun demikian Ibnu al-Arabi tetap membuat nukilan dari ulama tafsir yang terdahulu baik banyak ataupun sedikit.

2- Tafsir Al-Nahas

Kebanyakan ulama mengatakan tafsir al-Nahas tidak begitu menyakinkan, mereka mengatakan hadis yang digunakan kebanyakan hadis-hadis yang ditolak dan lemah. Ibnu al-Arabi mengetahui tentang kelemahan hadis dan kisah-kisah dongeng yang terdapat dalam tafsir al-Nahas. Ini menjadikan beliau begitu berhati-hati meneliti dan menganalisis pendapat al-Nahas sebelum mengambil nukilan darinya .

3. Tafsir Al-Jassos

Ibnu al-Arabi juga ada merujuk dan mengambil nukilan dari al-Jassos tetapi beliau tidak mengambilnya secara langsung. Pada kebiasaannya Ibnu al-Arabi mengkritik pendapat al-Jassos. Beliau jarang sekali setuju dengan pendapat al-Jassos, sebab itulah nukilannya dari al-Jassos terlalu sedikit .

Kesimpulannya, disamping nukilannya dari kitab-kitab tafsir yang terdahulu, beliau juga ada mengambil nukilan dari kitab tafsirnya sendiri yaitu Anwar al-Fajr, contoh-contoh boleh dilihat dalam kitab tafsir Ahkam al-Quran.

Bagian Keempat: Metode Pemilihan Pendapat Yang Tepat

Apabila melibatkan penafsiran tentang ayat-ayat hukum sudah tentu akan terdapat perselisihan pendapat diantara ulama dalam suatu masalah. Apabila berlakunya situasi seperti ini perlu untuk memilih satu pendapat yang tepat untuk diamalkan dengan menggunakan kaedah Taarud dan Tarjih. Tulisan ini akan melihat bagaimana metode Ibnu al-Arabi dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum jika terdapat banyak pendapat diantara ulama fiqh.
Setelah diteliti dan dikaji, penulis mendapati terdapat dua cara yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi dalam menyelesaikan dan menentukan pendapat yang lebih tepat sekiranya berlaku perselisihan pendapat dalam suatu masalah dengan memperhatikan situasi dan tempat yaitu:
1. Pertama: Menggunakan Sanad yaitu mendahulukan yang mutawatir, maksudnya mendahulukan al-Quran dari as-Sunnah, kemudian hadis mutawatir, kemudian hadis masyhur dan hadis ahad. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan perawi, didahulukan yang wirai, yang dipercayai dan seterusnya .
2. Kedua: Mengunakan matan yaitu memilih yang paling kuat petunjuknya, maksudnya didahulukan yang muhkam kemudian mufassar, kemudian nas, kemudian zahir, kemudian khafi, kemudian musyakkal dan seterusnya .
Di samping dua cara yang tersebut diatas, terdapat cara khusus yang biasa digunakan oleh para ulama jika terdapat perselisihan pendapat dalam suatu masalah yaitu kaedah Taarud dan Tarjih. Penulis tidak akan menerangkan secara terperinci tentang kaedah Taarud dan Tarjih karenanya telah dijelaskan dalam kitab-kitab usul fiqh. Penulis juga menemukan bahwa Ibnu al-Arabi telah menggunakan kaedah ini dalam membuat pemilihan terhadap suatu permasalahan dengan menurut peringkat kaedah Taarud dan Tarjih sama ada dengan menyatukan kedua-dua pendapat, atau menggunakan kaedah Nasikh dan Mansukh, atau memilih salah satu daripada dua pendapat atau mengugurkan kedua-dua pendapat tersebut dan mengantikan dengan pendapat yang lain.

Metode Penafsiran Kontemporer

Ilmu penafsiran dan terjemahan al-Quran merupakan salah satu ilmu yang perlu dipelajari oleh umat Islam. Secara umumnya pengaplikasian penafsiran ini penting untuk maslahah umat yang bertujuan menyampaikan makna-makna al-Quran dan memberikan petunjuk kepada umat Islam. Di samping itu juga, proses penafsiran ini juga dapat memelihara aqidah Islam dari diselewengkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab yang sengaja ingin meracuni pemahaman umat Islam.
Pembahasan menganai metode pentafsir masa kini perlu dilihat dari semua aspek untuk memastikan mutu dan kualitas suatu penafsiran untuk mencapai suatu matlamat. Pembahasan ini berhubungan erat dengan syarat-syarat yang perlu di penui untuk menjadi seorang pentafsir. Bagi menentukan metode pentafsir masa kini, penulis akan menerangkan syarat-syarat pentafsir seterusnya melihat hubungan dan kaitan antara syarat dan metode pentafsir masa kini. Terdapat beberapa syarat atau ilmu yang perlu diketahui oleh seorang pentafsir antaranya :
1. Mengetahui hadis dan semua perkara yang berkaitan dengan hadis sama ada dari segi riwayah dan dirayah hadis, cara memastikan kekuatan hadis dan sebagainya.
2. Mengetahui ilmu bacaan ini adalah karena kebanyakan makna al-Quran bergantung kepada bentuk bacaan. Perbedaan dari segi bacaan dapat memberi maksud atau makna yang berbeda dalam suatu kalimat di dalam al-Quran.
3. Mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab dari segi sejarahnya, perbedaan bahasa, tatabahasa dan sebagainya karena al-Quran diturunkan dengan sempurna dari segi susunannya dan gaya bahasanya.
4. Mengetahui sejarah kepulauan Arab dan keadaannya sebelum Islam dan sesudah Islam karena al-Quran banyak menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan budaya, adat atau peraturan-peraturan yang telah diwarisi dalam masyarakat.
5. Mengetahui agama-agama yang terdahulu sebelum kedatangan Islam dan turunnya al-Quran karena al-Quran membicarakan tentang keagamaan dan memberi petunjuk kepada ajaran yang benar.
6. Mengetahui ilmu-ilmu Islam lain yang muncul selepas turunnya al-Quran seperti ilmu usul fiqh, ilmu mantik dan ilmu akidah untuk menolak pandangan-pandangan salah atau serong terhadap al-Quran.
Semua syarat-syarat dan ilmu-ilmu diatas perlu diketahui oleh para pentafsir al-Quran dalam melakukan penafsiran. Tanpa pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu ini sudah tentu penafsiran yang dibuat tidak menepati kehendak atau kualitas suatu penafsiran itu. Setiap jenis tafsir mempunyai syarat atau ilmu tambahan yang perlu diketahui oleh para pentafsir dalam melakukan penafsirannya.
Apabila seorang pentafsir ingin membuat penafsiran terhadap ayat-ayat hukum, sudah tentu terdapat beberapa ilmu atau syarat khusus yang perlu diketahui selain dari ilmu-ilmu diatas. Syarat-syarat khusus ini adalah untuk memastikan seorang penafsir itu benar-benar layak membuat tafsiran ayat-ayat hukum karenanya melibatkan masalah–masalah hukum dalam semua aspek kehidupan. Di antara syarat-syarat atau ilmu-ilmu khusus yang perlu diketahui adalah seperti berikut :
1. Mengetahui Ilmu fiqh perbandingan, penafsir seharusnya mengetahui sekurang-kurang 4 mazhab yang masyhur untuk mengelakkan beliau terpengaruh dengan suatu mazhab saja.
2. Mengetahui ilmu Nasikh dan Mansukh
3. Mengetahui ilmu Taarud danTarjih.
4. Mengetahui kisah-kisah dan riwayat-riwayat zaman dahulu.
5. Mengetahui ilmu Asbab nuzul.
6. Mengetahui ilmu Istinbat Ahkam.
Semua ilmu-ilmu ini penting ketika melibatkan penafsiran ayat hukum, ini adalah karena tafsir ayat hukum menekankan penafsiran tentang ayat-ayat yang terdapat permasalahan hukum didalamnya. Ilmu-ilmu khusus ini menjadi metode penafsir dalam membuat penafsiran karena kebanyakan tafsir ayat hukum hanya membuat tafsiran tentang hukum-hukum yang terdapat didalam ayat ataupun surah tanpa membuat penafsiran makna-makna ayat secara terperinci sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan penafsir penafsir yang terkenal pada zaman dahulu seperti al-Jassos, Ibnu al-Arabi, Ibnu al-Jawzy dan sebagainya.

Perkara-Perkara Yang Perlu Diwaspadai Oleh Pentafsir Dalam Penafsirannya

Terdapat beberapa perkara yang perlu diwapadai oleh penafsir dalam penafsiran agar tidak melakukan kesalahan dan mengeluarkan pendapat yang tidak benar dalam al-Quran, antara perkara-perkara itu adalah seperti berikut :
1. Menerangkan makna al-Quran tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang perlu diketahui oleh seorang penafsir dengan sewenang-wenangnya.
2. Membincangkan perkara-perkara yang hanya Allah saja mengetahui secara mendalam, seperti ayat-ayat mutasyabihah dan lain-lain.
3. Mengikut hawa nafsu dalam membuat penafsiran.
4. Membuat penafsiran dengan berpegang dengan mazhab yang salah, mendahulukan mazhab kemudian menyesuaikan dengan tafsir. Semampunya untuk membuat penafsiran yang bertepatan dengan pendapat mazhab yang dipegang.
5. Membuat tafsiran yang tidak boleh diubah-ubah, contohnya maksud ayat ini adalah begini dan begini tanpa membuktikannya dengan dalil yang kuat .
Kesimpulannya, semua perkara ini perlu dijauhi oleh penafsir dalam memastikan tafsiran yang dibuat benar-benar menepati ciri-ciri penafsiran yang dikehendaki. Segala kekeliruan atau kesalahan yang terdapat dalam penafsiran sama ada dari segi makna ayat atau hukum yang dikeluarkan boleh menimbulkan kekeliruan dan huru-hara dikalangan masyarakat Islam.

Metode Yang Perlu Dikuti Oleh Pentafsir Dalam Penafsirannya

Penulis telah menerangkan dengan jelas dan terang tentang syarat-syarat yang perlu ada untuk menjadi penafsir. Di samping itu juga, penulis telah menjelaskan beberapa syarat khusus untuk melakukan penafsiran yang melibatkan tafsir ayat hukum dan perkara-perkara yang perlu dielakkan dalam penafsiran. Semua perkara tersebut merupakan metode asas yang perlu dikuti oleh setiap pentafsir, namun begitu terdapat metode-metode yang khusus yang perlu dititikberatkan supaya tidak terkeluar dari maksud sebenar yang dikehendaki, antaranya :

1. Membuat tafsiran yang tepat, tanpa mengurangkan penerangan makna yang perlu dijelaskan dan tidak menambah perkara yang tidak perlu ditambah. Memastikan tafsiran yang dibuat bertepatan dengan maksud ayat al-Quran.
2. Memelihara makna hakiki dan makna majazi mengikut kesesuaian ayat dan maksud sebenar.
3. Menjaga penulisan dan tujuan bentuk lafaz yang digunakan.
4. Menghubungkan peristiwa antara ayat agar al-Quran dilihat mempunyai kesinambungan antara yang terdahulu dan yang terkemudian.
5. Menerangkan sebab turunnya ayat, kebanyakan ayat yang turun mempunyai sebab-sebabnya tersendiri.
6. Setelah menerangkan peristiwa dan sebab turunnya ayat, dimulakan tafsiran dengan makna kalimah, nahu dan saraf dan seterusnya hinggalah sampai ke bahagian istinbat ayat hukum.
7. Sekiranya terdapat ayat hukum yang berselisih pendapat antara ulama, pentafsir haruslah memilih pendapat yang tepat mengikut kaedah Taarud dan Tarjih.

Semua kaedah-kaedah di atas perlu diikuti dan dihayati dengan baik oleh setiap seseorang yang ingin menjadi pentafsir yang berkualiti. Bagi pentafsir masa kini pengetahuan tentang metode-metode ini amat penting karena penafsiran masa kini makin mencabar dengan timbulnya beberapa tafsiran baru al-Quran yang menjadi panduan masyarakat Islam masa kini. Jika diperhatikan secara umumnya pada masa kini tidak terdapat ramai orang atau ulama yang bergiat secara langsung dalam aktiviti penafsiran, kemungkinan ini disebabkan kekurangan kemampuan dan kelayakan seseorang itu dalam menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menjadi pentafsir dan kurang pengetahuan tentang metode-metode penafsiran yang merupakan elemen penting dalam memastikan mutu dan kualiti suatu penafsiran itu.

Metode Ibnu Al-Arabi Dan Hubungan Dengan Metode Penafsiran Kontemporer

Setelah membincangkan secara terperinci metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi dalam kitab tafsirnya Ahkam al-Quran, penulis akan menerangkan hubungan dan kaitan antara metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi dengan metode pentafsir masa kini.
Setelah diteliti dan dikaji secara umumnya penulis mendapati terdapat beberapa metode yang telah digunakan oleh Ibnu al-Arabi dalam membuat tafsiran tentang al-Quran. Memandangkan kitab ini merupakan kitab tafsir ayat hukum, sudah tentu ia melibatkan permasalahan hukum dan pendapat dari para ulama. Setelah diperhatikan metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi ketika menyelesaikan masalah hukum, penulis mendapati beliau banyak terpengaruh dengan mazhab Maliki dalam suatu isu. Namun begitu kadang-kadang beliau ada juga mengunakan pendapat mazhab lain sekiranya mempunyai dalil dalil yang kukuh dalam suatu isu.
Penulis berpendapat metode pemilihan mazhab atau pengaruh mazhab merupakan metode yang penting yang harus diketahui oleh pentafsir masa kini. Seseorang yang ingin menjadi pentafsir masa kini terutama yang melibatkan penafsiran ayat hukum harus menguasai atau mempunyai pengetahuan yang cukup dalam fiqh perbandingan. Pengetahuan yang cukup tentang fiqh perbandingan dapat mengelakkan seseorang pentafsir itu berpegang dengan suatu mazhab saja dan mengambil kira pendapat mazhab-mazhab lain dalam suatu isu atau permasalahan.
Manakala dari segi metode ikutan pentafsir yang terdahulu, penulis mendapati bahawa Ibnu al-Arabi ada mengikut metode pentafsir yang terdahulu darinya seperti Iman al-Tobari dan al-Jassos. Perkara ini adalah disebabkan mereka sama-sama menulis atau membuat tafsiran tentang ayat-ayat hukum, walaupun begitu terdapat juga perbedaan metode yang digunakan antara mereka terutama dari segi cara susunan kitab dan surah, penerangan dalam ayat hukum dan sebagainya.
Penulis juga berpendapat bahawa metode ikutan pentafsir terdahulu juga perlu diketahui oleh pentafsir masa kini karena sebelum seseorang pentafsir membuat penafsiran seharusnya mereka meneliti dan melihat bagaimana metode yang digunakan oleh pentafsir terdahulu. Sekiranya seseorang pentafsir ingin membuat tafsiran tentang ayat-ayat-hukum, hendaklah beliau merujuk kepada tafsir ayat-ayat hukum, ianya terpulang kepada beliau sama ada ingin mengikut metode yang digunakan ataupun tidak.
Seterusnya metode nukilan dari sumber tafsir terdahulu, penulis mendapati Ibnu al-Arabi ada membuat nukilan dari tafsir terdahulu seperti tafsir Jamik al- Bayan an Takwil ayi al-Quran, tafsir al-Nikas dan tafsir Ahkam al-Quran al-Jassos. Walaupun Ibnu al-Arabi ada membuat nukilan dari tafsir-tafsir tersebut, beliau cukup berhati-hati dengan nukilannya dan sekiranya terdapat perkara yang beliau tidak persetujui, beliau akan mengkritiknya dan menegurnya.
Metode nukilan terhadap tafsir terdahulu juga perlu ada pada seseorang pentafsir, karena ada perkara yang tidak perlu ditafsirkan lagi karena ia sudah jelas dan terang hanya membuat nukilannya saja atau mengubah gaya bahasa. Tetapi apa yang perlu dititik beratkan oleh pentafsir masa kini ketika membuat penafsiran adalah sifat berhati-hati dalam setiap nukilan yang dibuat.
Selain daripada metode-metode yang tersebut diatas, pentafsir juga perlu mengetahui metode pemilihan pendapat yang paling tepat sekiranya berlaku perselisihan pendapat antara ulama dalam suatu isu. Kita mendapati Ibnu al-Arabi telah menggunakan dua cara dalam memilih suatu pendapat yaitu penggunaan sanad dan matan serta kaedah Taarud dan Tarjih. Oleh yang demikian, pentafsir masa kini seharusnya mendalami ilmu Taarud dan Tarjih ini sebaik mungkin karena pengetahuan yang meluas tentang kaedah ini akan memudahkan para pentafsir membuat penafsiran seterusnya dapat membuat pemilihan pendapat yang tepat dalam suatu isu.
Kesimpulannya, penulis mendapati sekiranya seorang pentafsir yang ingin membuat penafsiran tentang ayat-ayat hukum hendaklah mengetahui sekurang-kurang empat metode yang utama yaitu metode penggunaan mazhab, metode ikutan dan nukilan pentafsir terdahulu dan metode pemilihan pendapat yang tepat. Selain daripada itu juga, pentafsir hendaklah memiliki syarat-syarat umum dan khusus untuk menjadi seorang pentafsir dan mengelakkan perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan ketika melakukan aktiviti penafsiran bagi memastikan hasil penafsiran benar-benar menepati ciri – ciri yang dikehendaki.

PENUTUP

1. Ibnu al-Arabi merupakan seorang yang terkenal dalam bidang penafsiran ayat–ayat hukum.
2. Terdapat perbedaan kitab Ahkam al-Quran Ibnu al-Arabi dengan kitab tafsir ayat-ayat hukum yang lain terutama dari segi metode penyusunan bab dan perbincangan hukum.
3. Ibnu al-Arabi sangat berpengaruh dengan mazhab Maliki dalam penafsirannya disamping menerima pendapat mazhab lain dalam keadaan tertentu.
4. Ibnu al-Arabi mengunakan metode pentafsir-pentafsir terdahulu disamping membuat nukilan dari mereka baik banyak ataupun sedikit.
5. Ibnu al-Arabi mengunakan sanad dan matan serta kaedah Taarud dan Tarjih sekiranya berlaku perselilisihan pendapat antara mazhab.
6. Pentafsir masa kini hendaklah mengetahui metode-metode yang digunakan oleh Ibnu al-Arabi dalam penafsirannya supaya menjadikannya panduan ketika melakukan penafsiran.
7. Pentafsir masa kini hendaklah memiliki syarat-syarat yang umum dan khusus untuk menjadi seorang pentafsir yang berkualiti.
8. Pentafsir juga perlu mengetahui metode-metode yang umum dan khusus dalam aktiviti penafsiran untuk memastikan hasil penafsiran benar-benar menepati ciri-ciri yang dikehendaki.
9. Pentafsir hendaklah mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan dalam aktivitas penafsiran.0 komentar:

Post a Comment

 
oleh Ahadan blog | Bloggerized by Ahadan | ahdan